Chat

Ik heb interesse

Voorwaarden

Om een sociale woning te mogen huren, moet je voldoen aan volgende inschrijvingsvoorwaarden:

 1. Leeftijd
  • Je bent 18 jaar of ouder.
  • Je bent jonger dan 18 jaar en je bent ontvoogd.
  • Je bent jonger dan 18 jaar en je woont zelfstandig onder begeleiding.
 2. Inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister
  Jij en je gezinsleden moeten ingeschreven zijn:
  • in het bevolkingsregister
  • in het vreemdelingenregister
  • op een referentieadres

   Als je ingeschreven bent in het wachtregister, kan je geen sociale woning huren.
 3. Inkomen
  Als je een sociale woning wil huren, mag je niet meer verdienen dan:
  • € 28.105 voor een alleenstaande;
  • € 30.460 voor een alleenstaande gehandicapte;
  • € 42.156 voor alle andere gezinssituaties

   + 2.356 euro per persoon ten laste.

   Om jouw inkomen te controleren, kijken we naar:
  • het geïndexeerde belastbaar inkomen op de meest recente belastingbrief ;
  • het leefloon van datzelfde jaar;
  • de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap van datzelfde jaar;
  • van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling van datzelfde jaar.

   We kijken naar het inkomen van:
  • de aanvrager;
  • de partner.

   Als je huurder wordt, dan gebruiken wij ook het inkomen van inwonende meerderjarige kinderen (niet ten laste), ouders, broers, zussen… voor de berekening van de huurprijs.
 4. Eigendom in binnenland en buitenland

  Wat mag niet?
  • Je hebt een woning of bouwgrond in volledige volle eigendom.
  • Je hebt een woning of bouwgrond in gedeeltelijke volle eigendom.
  • Je hebt het volledige vruchtgebruik over een woning of bouwgrond.
  • Je heb het gedeeltelijke vruchtgebruik over een woning.
  • Je hebt jouw vruchtgebruik over een woning of bouwgrond weggegeven.
  • Je hebt een woning of bouwgrond in erfpacht.
  • Je hebt een woning of bouwgrond in erfpacht weggegeven.
  • Je hebt recht van opstal van een woning of bouwgrond.
  • Je hebt recht van opstal van een woning of bouwgrond weggegeven.
  • Je bent eigenaar van een woning die je onderbracht in een vennootschap waarvan jij bestuurder bent.

   Wat mag wel?
  • Jouw woning ligt in een ruimtelijke bestemmingszone waar wonen niet toegelaten is. (Bijvoorbeeld een vakantiewoning waar jouw adres niet officieel gezet mag worden.)

   In onderstaande gevallen moet de woning of bouwgrond binnen één jaar na toewijzing van de sociale huurwoning verkocht of weggeschonken zijn. De periode kan verlengd worden als je hiervoor gegronde redenen kan aanbrengen.
  • Jouw woning werd ongeschikt of onbewoonbaar verklaard.
  • Jouw woning is onaangepast voor jezelf of een gezinslid met een fysieke beperking. (Dit moet bewezen worden.)
  • Je hebt een fysieke beperking en bent kandidaat voor een aangepaste woning (ADL).
  • Je bent het beheer over jouw woning verloren als gevolg van een faillietverklaring of een collectieve schuldenregeling.
  • Je hebt een gedeeltelijk volle eigendom of vruchtgebruik van een woning of bouwgrond kosteloos verworven door erfenis of schenking.
  • Je hebt een gedeeltelijk recht van erfpacht of opstal van een woning of bouwgrond kosteloos verworven door erfenis of schenking.
  • Je hebt een volledige volle eigendom, volledig vruchtgebruik, volledig recht van opstal of volledig recht van erfpacht van een woning of bouwgrond samen met een partner die niet mee in een sociale huurwoning zal wonen.
  • Je hebt een woning of bouwgrond volledig in erfpacht, opstal of vruchtgebruik weggegeven, samen met een partner die niet mee in een sociale huurwoning zal wonen.
  • Jouw woning wordt ontruimd omwille van een herhuisvesting in het kader van de woonkwaliteitsbewaking, een verrichting door een sociale woonorganisatie of in het kader van sociaal beheersrecht.

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.

©2024 Woonmaatschappij Rivierenland | Webdesign Webit
Privacy Policy | Cookie Policy